magyar | english | slovensky

Chránené Prírodné Územie Szomolyaovské Krasové Kamene
(Szomolyai Kaptárkövek).

Vyhlásenie za chránené územie: 1960

Rozloha: 4,8 ha.

Chránené prírodné územie sa nachádza v Karpatskom údolí západného svahu hory Vén-hegy, vypínajúcej sa nad Szomolya, kde sa pásmo ryolitnej tufy rozčleňuje na 8 väč�ích pásov skál s výklenkami, na skalné ku�ele. V Maďarsku má táto skupina kamenných úľov najviac výklenkov (117).

O poslaní výklenkov v kamenných úľoch, o pôvode ich zhotoviteľov, o veku výklenkov sa zrodilo veľa legiend, hypotéz, vedeckých predpokladov. Jednou skupinou na vidieku zachovanej klenotnice tradícií je pohreb spopolnením, druhá dosť roz�írená tradícia výklenky pripomína v súvislosti s včelárstvom . Časť výskumníkov � v dôsledku absencie písomných údajov a zdrojov � pokladala skaly so slepými oknami za pohrebisko keltských národných kmeňov, za pohrebné miesta "skýtskych � hunských - maďarských hrdinov" alebo jednotlivých národov (Bartalos Gyula, Kandra Kabos), iní zase za podstavce modiel, za obetné miesta (napr. Klein Gáspár). Saád Andor zaujal stanovisko za včelárske poslanie výklenkov, av�ak v súvislosti s tým vzniklo mnoho pochybností. Ani doteraj�ie archeologické nálezy nepotvrdili túto hypotézu. Horninové zlo�enie, �truktúra pohoria Bükkalja, zdvíhajúceho sa do vý�ky 200-400 m nad hladinou mora, sa odli�uje od vrchov tektonicky ohraničujúcich ju�ný Déli-Bükk, z väč�ej časti pozostávajúcich z vápenca a bridlice. Preva�ná časť materiálu úľových kameňov je ryolitný tuf, ktorý vznikol pred 21-13 miliónmi rokmi, následne po intenzívnej vulkanickej činnosti prebiehajúcej v miocéne.

Na základe klimatických a pôdnych pomerov pôvodné rastlinstvo oblasti tvorili zmie�ané cerovo-dubové lesy a spoločenstvá javora tatárskeho a duba plstnatého. Na toto poukazujú zostatkové stromy pravekej vegetácie: javor tatársky a dub plstnatý a konvalinka voňavá. Nad úľovými kameňmi sa vytvorila lesostepná vegetácia, na skalách sa vytvorili pa�ite, vyhýbajúce sa vylučujúcemu sa vápniku. Zriedkavé, chránené druhy sú hadinec červený, cesnak okrasný , kavyľ chlpatý, penia�tek slovenský. Pa�ite na úpätí doliny nechávajú dodnes spásať, takto sa tu vytvorilo aj rastlinstvo zná�ajúce po�liapanie, ktorého zriedkavé, chránené druhy sú Sadler Imola (Centauera sadlerana) a plamienok celistvolistý.

Územie disponuje aj početným �ivočí�nym bohatstvom. K bývalým biotopom typu javora tatárskeho sa viazali aj také zriedkavosti, ako je prísne chránená mora schmidtova. Tento druh motýľa mory, v prvom rade �ijúci na javore tatárskom, sa podarilo nájsť vďaka intenzívnym výskumom v okrajovej zóne dubín. Takisto v okrajovej zóne lietajú aj Európskou úniou chránené hnedáčiky osikové. Na najchladnej�ími lesmi pokrytej časti údolia sa mô�eme stretnúť s babôčkou osikovou, kým na pásoch lesa pokrytých dubom plstnatým sa často vyskytuje ostruháček kapinicový. Na spodnej časti údolia sa nachádzajúci močiar dáva domov ohniváčkovi černočárnemu a pestroňovi vlkovcovému.

Ovocné sady na plo�ine hory navzájom ohraničujú bohato kvitnúce orgovánové chodníky.

Nektár v máji kvitnúcich orgovánov nasávajú poletujúce denné motýle. Boj o ochranu územia vidlochvosta feniklového a vidlochvosta ovocného často vyústi do masovej bitky okolo orgovánov. V jemnom prachu vzniknutom zvetrávaním kameňov vyhrabávajú svoje lieviky larvy mravcoleva stromového.

Na ľahko sa ohrievajúcom povrchu úľových kameňov sa vyskytuje ja�terica múrová a ja�terica zelená. Z vtáctva pre bociana bieleho zabezpečuje priestor pre vý�ivu močiar, nachádzajúci sa na spodnej časti Kaptárkő doliny. Na močaristých, nepásaných pa�itiach pravidelne hniezdi chrapkáč poľný.

Prísne chráneným dravcom starých cerovo-dubových lesov na úpätí lesov a na popredí pohoria je včelár lesný. Lúka s úľovými kameňmi zabezpečuje dôle�itý priestor pre potravu niekoľkých párov orla krikľavého, hniezdiaceho v starých, uzavretých lesoch v blízkosti okrajových území. Z netopierov na okolí bol spozorovaný u� netopier obyčajný, kolónie netopiera pozdného a kolónie netopiera raniaka hrdzavého.

  • Mo�nosť nav�tívenia: Chránené prírodné územia mo�no voľne nav�tíviť pe�i po značkovaných turistických trasách. Priblí�enie sa k biotopom jednotlivých druhov mô�e správca pre ochranu prírody podľa obdobia obmedziť.

    Dodr�iavanie právnych predpisov pre ochranu prírody kontrolujú členovia Strá�nej slu�by ochrany prírody, ktorí sú v prípade potreby oprávnení vyrúbiť aj pokutu na mieste. Pred náv�tevou, prosíme, dohodnite sa so správcom chráneného prírodného územia, ktorý je príslu�ným pracovníkom Riaditeľstva Národného parku Bükk.

Hiba a lekérdezés során.: Table 'bnpi2011.stats' doesn't exist : INSERT stats(id,time_str,remote_host,request,referer,user_agent) VALUES('',NOW(),'54.161.79.224','http://bnpi.hu/int/index.php?c=62','-','CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)')